Triglav dopunsko osiguranje

Poštovani
Dopis upućen liječnicima vezan uz suradnju u provođenju dopunskog zdravstvenog osiguranja odgovaram kako slijedi:

- zdravstvena zaštita na nivou PZZ u RH provodi se putem ordinacija u sklopu domova zdravlja ( 30% ordinacija ) i putem ordinacija liječnika koncesionara ( 70% ordinacija ) Iz dopisa vidim da su apostrofirani samo domovi zdravlja ( slanje naljepnica ) pa je važno akceptirati da većinu pružatelja zdravstvene zaštite u PZZ ( pedijatri, ginekolozi, obiteljska medicina, medicina rada ) pružaju upravo liječnici koncesionari koji su samostalni poslovni subjekti te molimo za direktu komunikaciju , ne preko posrednika.

- ugovor je pravni akt kojeg ugovorne strane sklapaju dragovoljno , s namjerom unapređenja suradnje , definiranja prava i obveza pa molimo postupiti u skladu s rečenim

- budući da HUKPZZ ( Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite ) okuplja koncesionare i uposlenike domova zdravlja - svih djelatnosti u PZZ te zastupa njihove interese stavljamo se na dispoziciju u svrhu definiranja prava i obveza ugovornih partnera.

U nadi buduće suradnje na dobrobit svih u sustavu zdravstva srdačan pozdrav.

Upućeno :

Triglav osiguranje d.d.
A. Heinza 4,
Zagreb 10 000
n.p. gđ. D . Husinec, dipl oec. Direktorica Sektora životnih osiguranja

Zagreb 10.07.2017.
S poštovanjem

Predsjednica HUKPZZ Josipa Rodić 095/8625588