Naputak za ostvarivanje prava na status Ugovorne ordinacije

Naputak  za ostvarivanje prava na status Ugovorne ordinacije te potrebna dokumentacija:

 

  • ima odgovarajuće obrazovanje zdravstvenog usmjerenja, a za specijalističke ordinacije i odgovarajuću specijalizaciju ( diploma, rješenje o specijalizaciji )
  • ima odobrenje za samostalan rad
  • je radno sposoban za obavljanje privatne prakse ( medicina rada )
  • je potpuno poslovno sposoban ( centar za socijalni rad )
  • nije pravomoćno osuđivan / osuđivana za neko od kaznenih djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga Zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, ako će obavljati privatnu praksu u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom
  • nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja zdravstvene djelatnosti, dok ta mjera traje
  • nije u radnom odnosu odnosno ne obavlja drugu samostalnu djelatnost (navedeni uvjet treba ispuniti tek s danom početka obavljanja privatne prakse )
  • raspolaže odgovarajućim prostorom sukladno normativima i standardima za obavljanje privatne prakse u pogledu prostora
  •  ugovor o radu sa medicinskom sestrom, ovjeren kod javnog bilježnika
  • zamolba Ministarstvu zdravstva