Priopćenje za medije povodom prometne nesreće na naplatnim kućicama Sv Helena 11.07.2019.

U trenutku saznanja o promjenama zdravstvenog stanja koje utječu na sigurnost upravljanja vozilom , liječnik koji je liječio osiguranika s vozačkom dozvolom dužan je sve promjene zdravstvenog stanja koje utječu na sigurnost upravljanja vozilom obavezan je obavijestiti policijsku postaju prema mjestu prijavljenog prebivališta vozača.

 

Dakle:

1 ) SVI u sustavu zdravstva imaju obvezu prijave promjene zdravstvenog stanja vozača a ne samo liječnici obiteljske medicine
2 ) liječnik obiteljske medicine nema informaciju o tome tko posjeduje vozačku dozvolu a tko ne
3 ) prije 1 g smo predložili MUP slijdeće: budući da su sve ordinacije informatizirane , budući da sustavom CEZIH-a svakodnenvo putuju milijuni informacija , neka MUP osmisli program koji će koristiiti te podatke i sam pozivati osiguranike na izvanredne preglede. Do danas se na tome nije napravilo ništa.
4 ) Potrebno je u pravnom sustavu RH uvesti osobnu odgovornost vozača koji će u MUP-u pri predaji sve potrebne dokumentacije potpisati izjavu o materijalnoj i krivičnoj odgovornosti o svom zdravstvenom stanju.

Zagreb 16.07.2019. Predsjednica Josipa Rodić

Prilog: Zakon o sigurnosti prometa na cestama:

Članak 233.
(1) Ako se na nadzornom zdravstvenom pregledu utvrdi da vozač više nije sposoban sigurno upravljati vozilom za koje mu je izdana vozačka dozvola, zdravstvene ustanove dužne su izdati uvjerenje i dostaviti ga u roku od osam dana policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta,odnosno privremenog ili stalnog boravišta, odnosno koja je vozača uputila na pregled.
(2) Ako se na zdravstvenom pregledu utvrdi da kandidat za vozača nije duševno ili tjelesno sposoban za upravljanje vozilima, zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koji su obavili pregled dužni su u roku od osam dana o tome obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju na području koje kandidat za vozača ima prebivalište, odnosno na čijem području stranac ima prijavljen privremeni ili stalni boravak.
(3) Ako se na liječničkom pregledu ili u tijeku liječenja utvrdi da vozač boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje nije više sposoban sigurno upravljati vozilom, liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik dužan je uz upozorenje bolesniku o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju u kojoj osoba ima prijavljeno prebivalište, odnosno privremeno ili stalno boravište.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.
(5) Za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna, fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne (područne) samouprave.